Bayi Jadi ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴠᴀʀɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʟɪᴄɪᴋ ᴛɪᴘᴜ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ɪᴍᴜɴɪᴛɪ manusia

“ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴀᴍʙɪʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴄ0ᴠ-19.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴏʀɢᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ.

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴀʟ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴄ0ᴠ-19 ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʟɪᴄɪᴋ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ɪᴍᴜɴɪᴛɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.

Ini ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋlah ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴜᴍᴜʀ ᴍᴀɴᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇʙᴀʟ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴀɴᴄᴀᴍᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴘᴀᴋᴀʀ ʙɪᴜꜱ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅʀ. ʜᴀɴᴀ ʜᴀᴅᴢʀᴀᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇɢɪᴛᴜᴘᴜɴ, ʀᴀᴍᴀɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀɪꜱᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴀᴍʙɪʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴏʀɢᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ.

“ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴍɪꜱ-ᴄ (ꜱɪɴᴅʀᴏᴍ ᴋᴇʀᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʜʟɪ ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ ᴍʏᴛʜʙᴜꜱᴛᴇʀꜱ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇꜱ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴘᴇʀᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴀᴘᴇɴᴅɪᴋꜱ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴀᴘᴇɴᴅɪꜱɪᴛɪꜱ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴛᴀʙɪʟ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ʙᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴏʀɢᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ).

“ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀᴊᴀ ᴀᴅᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇꜱ ᴘᴀꜱᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ɪᴄᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇꜱɪɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴏɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇꜱᴀᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ, ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ᴘᴇʟᴜᴘᴀ ᴅᴀɴ ᴇᴋᴢᴇᴍᴀ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ? ꜱᴀʏᴀ ʀᴇʟᴀ ᴀᴍʙɪʟ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴋʜᴛɪᴀʀ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴍᴜꜱɪʙᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ. ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ. ᴜꜱᴀʜᴀ, ᴅᴏᴀ, ᴛᴀᴡᴀᴋᴀʟ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴡᴀʀᴀꜱ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇʏᴀᴛɪᴍᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴅɪʀɪ, ʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴀɴᴀᴋ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ 2,400 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴꜱᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴍᴜᴅᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴛᴀᴅɪ (ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ) ʙᴀʀᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 15 ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ ɢɪʟɪʀᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴ,” ᴋᴏᴍᴇɴ ᴍᴀʜɪʀᴀʜ ᴀʜᴍᴀᴅ ʜᴇʟᴍɪ.

“ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴜꜱᴜꜱ. ʀᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴏɢᴏꜱ ʟᴇᴘᴀꜱ.

ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ᴄ0ᴠ-19 ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴘᴇʀᴜᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʀᴜᴊᴜᴋ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴅɪᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ,” ᴜᴊᴀʀ ɴᴜʀɴᴀᴅʜɪʀᴀ ᴀᴢɴᴀɴ.

sumber:– K! ONLINE via sinarbayu

Perhatian! Pihak MAIBACA tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini