ꜱᴀꞮɴᴛꞮꜱ ᴍᴇɴᴄᴀƦꞮ ꜱᴜᴋᴀƦᴇʟᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅꞮᴊᴀɴɢᴋꞮᴛꞮ ᴠᴀRꞮᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴛᴀᴡᴀr Rᴍ25,000, ꞮɴꞮ ᴛᴜᴊᴜᴀɴɴʏᴀ?

ꜱᴀɪɴᴛɪꜱ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴛᴀᴡᴀʀ ʀᴍ25,000, ɪɴɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴɴʏᴀ?

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅᴜɴɪᴀ (ᴡʜ0) ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴠ4ʀɪᴀɴ ᴅ3ʟᴛᴀ ᴄ0ᴠ-19 ʟᴇʙɪʜ ᴇᴋꜱᴛʀ3ᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴍᴜᴛ4ꜱɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ ʙᴀʜ4ʏᴀ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 15 ꜱᴀᴀᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴊ4ɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴠᴀʀɪ4ɴ ᴅ3ʟᴛᴀ ᴄ0ᴠ-19 ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴇʙ4ᴋ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴜᴅᴀʀᴀ.

ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴠᴀʀɪ4ɴ ʙᴀʜ4ʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋʜɪʀ ᴛᴀʜᴜɴ 2020 ᴅɪ ɪɴᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴜʟ4ʀ ᴅɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ, ᴜɴɪᴛᴇᴅ ᴋɪɴɢᴅᴏᴍ, ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ, ᴊᴇʀᴍᴀɴ, ᴋᴀɴᴀᴅᴀ, ᴘᴏʀᴛᴜɢᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴʏᴏʟ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ɪᴛᴜ, ᴘᴀʀᴀ ꜱᴀɪɴᴛɪꜱ ᴅɪ ɪᴍᴘᴇʀɪᴀʟ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ʟᴏɴᴅᴏɴ ᴅᴀɴ ᴏxꜰᴏʀᴅ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛʏ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɢɪᴀᴛ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡ4ʙᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴡᴀʟʟ ꜱᴛʀᴇᴇᴛ ᴊᴏᴜʀɴᴀʟ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀᴋᴍᴀʟ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠ4ʀɪᴀɴ ᴅ3ʟᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴍᴜᴛ4ꜱɪ ᴠ4ʀɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀɢᴀᴋ-ᴀɢᴀᴋ, ᴀᴅᴀ ᴋᴇ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ? ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴛɪᴠ4ᴋꜱɪɴ, ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴋᴀʀɪ ᴋᴀᴛᴀ “ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴛɪʙ0ᴅɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ” ᴀᴛᴀᴜ “ᴄ0ᴠ-19 ɪɴɪ ꜰ.ʟᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ” -ᴡᴀʟᴋ ᴛʜᴇ ᴛᴀʟᴋ ʟᴀʜ ᴋᴀɴ

Sekumpulan saintis di United Kingd0m (UK) kini sedang mencari beberapa sukarelawan yang sanggup dijangk.iti dengan wa.bak C0V-19 vari4n De1ta

Menerusi lap0ran WSJ, kumpulan penyelidik dari Kolej Imperial L0nd0n dan Universiti Oxford sedang menjalankan satu kajian khas dengan membuatkan peserta kajian dijangkiti secara sengaja di dalam makmal bagi mengenalpasti proses mutasi virus berkenaan.

ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴋᴀɴ ᴠ4ᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄ0ᴠ-19 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ, ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʜᴠɪᴠ0.

ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱ4ɪɴᴛɪꜱ ᴅɪ ᴜɴɪᴛᴇᴅ ᴋɪɴɢᴅ0ᴍ (ᴜᴋ) ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡ4ʙᴀᴋ ᴄ0ᴠ-19 ᴠ4ʀɪᴀɴ ᴅ3ʟᴛᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘ0ʀᴀɴ ᴡꜱᴊ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟɪᴅɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴋ0ʟᴇᴊ ɪᴍᴘᴇʀɪᴀʟ ʟ0ɴᴅ0ɴ ᴅᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ 0xꜰ0ʀᴅ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴋʜᴀꜱ,

ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴋᴍᴀʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟᴘᴀꜱᴛɪ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴍᴜᴛᴀꜱɪ ᴠ1ʀᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴋᴀɴ ᴠ4ᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄ0ᴠ-19 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ, ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʜᴠɪᴠ0.

“ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴍᴇᴍʙɪᴀᴋᴋᴀɴ ᴠᴀʀɪ4ɴ ᴅ3ʟᴛᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴠ4ʀɪᴀɴ ᴀꜱᴀʟ ᴄ0ᴠ-19 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴜᴛ4ꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ᴘʀ0ᴛᴇɪɴ ᴅᴀɴ ᴋᴜʟᴛᴜʀ ᴠ1ʀᴜꜱ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟɪᴅɪᴋ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʜᴀꜱɪʟ ᴍᴇᴍʙɪᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴀʜʟɪ ᴠɪʀ0ʟ0ɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱ4ɪɴᴛɪꜱ ʜᴠɪᴠ0, ᴀɴᴅʀᴇᴡ ᴄᴀᴛᴄʜᴘ0ʟᴇ.

China Sal4hkan Sepany0l Dakwa C0v-19 bermula Dari Barcel0na Bukan Wuhan

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴊ4ɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴠ1ʀᴜꜱ ᴘᴇʀɴ4ꜰᴀꜱᴀɴ, ᴅʀ. ɢᴀʀᴛʜ ʀᴀᴘᴇᴘ0ʀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ɪɴɪ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴀᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴀɴ ᴠ4ᴋꜱɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʀᴜᴍɪᴛ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴀɪɴᴛɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴠ1ʀᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪᴀᴋᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴜᴛ4ꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴠ4ʀɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ɪɴɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 40 ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱɪʜᴀᴛ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ £4,500 (ʀᴍ25,800).

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 18 ʜɪɴɢɢᴀ 30 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪꜱɪᴋ0 ᴘᴀʟɪɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴄ0ᴠ-19.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴡᴀᴊɪʙ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀᴘɪʟɪʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʀ0ᴋ0ᴋ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋɪᴛɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ɢᴇᴊ4ʟᴀ ᴄ0ᴠ-19, ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴀᴛ ʙᴀᴅᴀɴ (ʙᴍɪ) ʏᴀɴɢ ɪᴅᴇᴀʟ.

SOURCE: WSJ

Perhatian! Pihak MAIBACA tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini